Google Drive  3.36.6886.5911

Google Drive 3.36.6886.5911

Google – Freeware –
ra khỏi 26 phiếu
Google Drive là ở khắp mọi nơi bạn đang — trên web, trong nhà của bạn, tại văn phòng và trên đường đi. Do đó, ở bất cứ đâu, công cụ của bạn chỉ là... có. Sẵn sàng để đi, sẵn sàng để chia sẻ. Bắt đầu với 5 GB miễn phí.

Tổng quan

Google Drive là một Freeware phần mềm trong danh mục Mạng toàn cầu được phát triển bởi Google.

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 10.242 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phiên bản mới nhất của Google Drive là 3.36.6886.5911 , phát hành vào ngày 22/09/2017. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 25/04/2012.

Google Drive đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows.

Người sử dụng của Google Drive đánh giá xếp hạng 3 trong số 5 sao.


Viết nhận xét cho Google Drive!

Cài đặt

người sử dụng 10.242 UpdateStar có Google Drive cài đặt tháng trước.
An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại

Tất cả các phiên bản